Cēsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde

Dibināta 1991.gadā, pašlaik īsteno 11 izglītības programmas

Direktore Līga Ruciņa

Direktores vietniece Elza Liepiņa

Metodisko komisiju vadītāji:

  • taustiņintrumentspēle- Vineta Golubkova;
  • stīgu instrumentu spēle- Ingrīda Zumberga;
  • pūšamintrumentu spēle- Gints Stepānovs;
  • vizuāli plastiskā māksla- Daiga Rudzuroga.

Skolas misija ir radīt mācību vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kura spēj pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu.

Skolas vīzija- izglītības iestāde, kuras darbība balstās uz audzēkņu, pedagogu un vecāku profesionālu un radošu sadarbību un organiski iekļaujas vietējā kultūrvidē.

Izglītības iestādes vērtības- cieņpilna attieksme, sadarbība, radošums

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas stratēģiskie mērķi 2023.-2025. mācību gadam:

  • Izveidot drošu un iedvesmojošu izglītības vidi, kurā kurā katrs jūtas novērtēts un cienīts
  • Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi
  • Attīstīt izglītojamo zināšanas, prasmes un kompetences kultūrizglītībā