1991.gada 23.augustā Cēsu rajona Līgatnes ciemata tautas deputātu padome pieņēma lēmumu nodibināt Līgatnes ciematā bērnu mūzikas skolu. Skolu finansēja no Līgatnes ciemata un Līgatnes pašvaldību, kā arī Līgatnes papīrfabrikas budžetiem. Skola darbojās Līgatnes papīrfabrikas kultūras nama un Līgatnes vidusskolas mācību telpās. Pirmajos gados skola realizēja tikai mūzikas izglītības programmas – audzēkņi varēja apgūt klavieru, akordeona, vijoles un pūšaminstrumentu spēli.

Pieaugot audzēkņu skaitam, skola ieguva telpas Līgatnes pagasta sākumskolā. 1994.gada 1.septembrī darbību skolā uzsāka arī Mākslas nodaļa. 1996.gada 30.oktobrī Cēsu rajona Līgatnes pagasta padome pieņēma lēmumu par skolas nosaukuma maiņu – turpmāk tās nosaukums ir Līgatnes Mākslu skola (sēdes protokols Nr.36). Šajā sēdē tika apstiprināti arī Līgatnes Mākslu skolas Statūti. Tobrīd skolā varēja apgūt klavieru, akordeona, vijoles, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes un trombona spēli, darbojās arī kora klase. No 2000.gada 1.septembra skolā var apgūt mežraga spēli.

2002.gada 15.maijā Cēsu rajona Līgatnes pagasta padome nolēma apstiprināt nosaukuma maiņu uz Līgatnes mūzikas un mākslas skola, kā arī apstiprināt Līgatnes mūzikas un mākslas skolas nolikumu (sēdes protokols Nr.5). 2002.gada 25.maijā Līgatnes pagasta padome pašvaldībai piederošo mājīpašumu „Kārkliņi” mācību procesa nodrošināšanai nodeva Līgatnes mūzikas un mākslas skolai. Tādējādi skola ieguva papildus telpas 459,7 kvadrātmetru kopplatībā. Sākumposmā jaunajās telpās iekārtojās administrācija (direktore, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, grāmatvede) un Mākslas nodaļa. Mūzikas nodaļa turpināja strādāt Līgatnes pagasta Sākumskolas telpās.

2003.gada pavasarī skolas akreditācijā mazā audzēkņu skaita dēļ netika akreditēta kora klase un līdz ar to izbeidza savu darbību. No 2005.gada 1.septembra tiek piedāvāts apgūt čella spēli. 2005.gada rudenī „Kārkliņu” ēkā telpas tika piemērotas un iekārtotas mācību procesa nodrošināšanai, administrācijai atstājot tikai pašu nepieciešamāko.

2006.gada rudenī tika pārlicencētas skolā darbojošās izglītības programmas, 2007.gada februārī skola tika akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem.

2009.gada vasarā novadu reformas rezultātā mainījās skolas dibinātājs, šobrīd tā ir Līgatnes novada dome. 2009.gada 27.augustā Līgatnes novada dome apstiprināja jaunu skolas nolikumu (protokols Nr.7). . Tika licencēta un sākta īstenot izglītības programma Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle.

2010.gada septembrī katastrofālās valsts budžeta situācijas dēļ tika samazināta mērķdotācija mūzikas un mākslas skolām, tādēļ skola licencēja mūzikas izglītības programmas ar kodu 10V, kā arī mākslas pamatprogrammu ar stundu skaitu 1460 līdzšinējo 2455 vietā. Līdztekus šīm programmām, tika licencēta un sākta realizēt arī jauna izglītības programmas – Deja.

Dejas programmas realizācija 2010.gada oktobrī tika uzsākta ar lielām cerībām – tajā iestājās 11 audzēkņi, taču 2012. gadā tajā mācījās vairs tikai 4 audzēkņi, kas bija nepietiekami, lai programmu varētu realizēt atbilstoši saturam un tās īstenošanai pieprasītu valsts finansējumu, tādēļ 2013.gadam Dejas programmai valsts finansējums vairs netika pieprasīts. 2012. gada februārī skolā īstenotās mūzikas un mākslas programmas tika akreditētas uz 6 gadiem, bet Dejas programma uz 2. Dejas programmas īstenošana tika pārtraukta ar 01.03.2015 un pārtapa par interešu izglītības programmu Deju studija.

2013.gada pavasarī līdz ar skolas ēkas adreses ,, Kārkliņi” nomaiņu pret Mākslas ielu 2, tiek nomainīta skolas reģistrācijas apliecība, izglītības programmu licences un akreditācijas lapas.

Ar 2014.gada 1.okobri skolā darbību uzsāka vēl vairākas no pašvaldības līdzekļiem un vecāku līdzfinansējuma finansētas interešu izglītības programmas – Mūzikas studija, Mākslas studija un Populārās mūzikas studija, bet tās darbība pēc gada apsīka. 2015.gada septembrī novada dome apstiprināja noteiktu līdzfinansējuma apmēru Mūzikas un mākslas skolas īstenotajās interešu izglītības programmās un skolā darbojas 3 interešu izglītības programmas - Mūzikas studija, Mākslas studija un Deju studija.

2015.gada novembrī tika pārlicencēta 20V mākslas pamatprogramma, 2016.gada janvārī licencēta 20V trompetes spēle, bet novembrī pārlicencētas pārējās 7 skolā īstenotās 20Vmūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmas un visām 9 profesionālās ievirzes izglītības programmām izsniegtas akreditācijas lapas.

Uzsākot 2018./2019.mācību gadu skolā tiek realizētas 9 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes 20V izglītības programmas un 3 interešu izglītības programmas.

Līgatnes novadā 2017./2018.mācību gadā uzsāktā izglītības reforma www.ligatne.lv>jaunumi>ligatnes-novads ietekmē arī Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas darbību. Pēc Augšlīgatnes kultūras nama remonta, kas tika veikts saskaņā ar skolas mākslas programmas skolotājas Ingūnas Briedes iekštelpu dizaina projektu, skola ieguva iespēju izmantot savām vajadzībām kultūras nama kamerzāli (50-70 skatītāju vietas), lielo zāli (175 skatītāju vietas) un jaunas, mūsdienīgi aprīkotas telpas izstāžu iekārtošanai www.ligatne.lv>jaunumi>aicinam-uz un pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājas 2015.gada novembrī ierosināto Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaužu rezultātiem, tika pieņemts lēmums, ka Līgatnes Mūzikas un mākslas skola pakāpeniski atbrīvos Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestādes telpas Sporta ielā 14. 2016.gada vasarā tika izremontēta un labiekārtota laboratorijas telpa skolas ēkā, kur notiek keramikas darbu glazēšana un apdedzināšana, 2017.gada vasarā ar grāmatu un citu mācību materiālu uzglabāšanai piemērotām iekārtām apgādāta mācību līdzekļu krātuves telpa, bet 2018.gada martā no skolas telpām Mākslas ielā 2 uz Līgatnes novada domes arhīvu “Skaļupes”, Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā tika pārvietoti arhivējamie dokumenti un uzsākts darbs pie skolas ēkas Mākslas ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšanas un telpu atjaunošanas projekta, kas izrādījās sarežģīts, neskatoties uz ēkas nelielo apjomu, un tika pabeigts jūlija beigās un apstiprināts tikai augustā. Ēkas fasādes dizainā iekļauti elementi no skolas 2012.gada absolventes Lauras Freimanes kompozīcijas diplomdarba – skolas fasādes dizaina maketa. Būvprojekta sagatavošanā piedalījusies skolas skolotāja, dizainere Ingūna Briede. Uzsākta iepirkuma procedūra. Tā kā ēkas iekštelpās jau veikti remonta priekšdarbi, kas iepirkuma tāmē nav iekļauti (elektrība, ūdensapgāde), tad 2018./2019.mācību gadu skola uzsāks pagaidu telpās – jau pieminētajā Augšlīgatnes kultūras namā Nītaures ielā 4, kur darbojas arī Augšlīgatnes Dienas un interešu centrs, tiks realizētas mūzikas programmas, bet telpās atsevišķā mājā pie Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas Upes ielā 2, kur notiek arī Līgatnes novada vidusskolas mājturības stundas, tiks realizēta mākslas programma.

2021.gada vasarā  novadu reformas rezultātā par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas dibinātāju kļuva Cēsu novada pašvaldība un Skolai pievienojās agrākās Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas Ieriķu filiāle. Tās adrese- Lielā iela 26 Ieriķos.

Intervija ar Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas dibinātāju un pirmo skolas direktori Inesi Aizupieti